SÖZLEŞMELER

AYDINLATMA METNİ

  1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz RİTÜEL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  ( “Şirket”), müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin Şirket gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında Kanun’un 10. Maddesi uyarınca aydınlatılması hedeflenmektedir.

  1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, müşterilere söz konusu ürün/hizmetlerin sunulması, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket’in sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini ifa etmesi ve ayrıca bu konuda onay vermiş olmanız halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından müşterilere ürün/hizmet sunulması, Şirket’in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket’in kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmesi ve ayrıca bu konuda onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi de dahil olmak üzere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde RİTÜEL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Şirket yetkilileri, yurtiçindeki iştirakleri, iş ortaklarımız, tedarikçileri, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, müşterilerden yazılı, sözlü yahut elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda, Şirket’in kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini ifa etmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla Şirket’in meşru menfaati şeklindeki hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, Şirket’in  ORUÇREİS MAH.TEKSTİLKENT CAD.A23 APTNO:10B/307 Esenler/İstanbul adresine yazılı olarak iletilebilir. Şirket, söz konusu talepleri değerlendirerek talebin niteliğine göre azami 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır Ancak Şirket’in talebin niteliğine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.